หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ขอเปลี่ยนเเปลงตารางสอบปลายภาค(final) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558(เฉพาะนักศึกษา รหัส 14 เท่านั้น)

เนื่องจากนักศึกษาต้องเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในระหว่าง วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559

คลิ้กที่นี่ >>> ไฟล์ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะนักศึกษา รหัส 14 เท่านั้น)