ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 1)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา   คลิ้กที่นี่ >>> (ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

นักศึกษาที่มีรายชื่อ ติดต่อกลับบัณฑิตวิทยาลัย ให้ติดต่อกลับภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เบอร์ติดต่อ 02-697-6333

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียนวิชาปรับพื้นฐานทั้งหมด  4 วิชา โดยมีรายระเอียดดังนี้

เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน                         14 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2559

ภาคปกติเรียนร่วมกับภาคค่ำ        เริ่มเรียนวันที่ 14 มีนาคม  2559

ภาคเสาร์-อาทิตย์                        เริ่มเรียนวันที่ 19 มีนาคม  2559

ภาคเสาร์-อาทิตย์ มีทั้งหมด 2 กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มดังนี้

(กลุ่มที่ 1) นักศึกษากลุ่มวิชาการจัดการ และกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

(กลุ่มที่ 2) นักศึกษากลุ่มวิชาการตลาด และกลุ่มวิชาการเงิน

- วิชา MB 001  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

- วิชา MB 004  ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์

- วิชา MB 005  ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน

- วิชา MB 006  การบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559

ให้นักศึกษามารับเอกสารการเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันเปิดเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน

 ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

 และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาละ 3,000 บาทยกเว้นวิชา MB001 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3,500 บาท

 **ภายในวันที่ 7-12 มีนาคม 2559** (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์) โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้ 

(ไฟล์) วิธีการปริ้นต์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และวิชาปรับพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาต้องลงทะเบียนเอง

ชำระเงินในวันที่ 16- 21 พฤษภาคม 2559

เริ่มเรียนวันที่ 6 มิถุนายน 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

 ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2559

 ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ไฟล์) การทำบัตรนักศึกษา