บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 5 ชั้น 1 เวลา 9.00 น.

คลิ้กที่นี่ >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA 

คลิ้กที่นี่ >>> เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์