ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์)
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา07.00 - 09.00 น. 
ในการนี้จะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ในงานดังกล่าวบริเวณลานจอดรถยนต์ข้างอาคาร 8 เเละทางเข้าอาคาร 5
ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2559 ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการจัดงานดังกล่าว
จึงขอความอนุเคราะห์ห้ามจอดรถยนต์ทุกชนิด บริเวณลานจอดรถยนต์ข้างอาคาร 8 เเละทางเข้าอาคาร 5
ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2559 ตลอดทั้งวัน