newupdate

ประกาศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)
ข้อปฏิบัติในการรับหนังสือเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

ให้นักศึกษามารับหนังสือเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5 ชั้น 1)    (วันที่ 4 - 24 มกราคม 2559)

                     วันจันทร์ – ศุกร์   :   ช่วงเช้า     เวลา 8.30 – 10:00 น.

                               ช่วงบ่าย    เวลา 12.00 – 13.00 น.

                               ช่วงเย็น     เวลา 17.00 – 19.00 น.

                     วันเสาร์ – อาทิตย์ :  ช่วงเช้า     เวลา 07:30 – 10:00 น.

                               ช่วงบ่าย    เวลา 12.00 – 13.00 น.

**โดยนักศึกษามารับหนังสือได้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2559 หลังจากกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับหนังสือ**

- กรณีที่หนังสือบางวิชายังไม่มา ให้นักศึกษามารับภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยประกาศแจ้งให้มารับหนังสือ โดยให้มารับในช่วงเวลาทำการของบัณฑิตวิทยาลัย