newupdate

ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

 

$1     - ปี 1 รหัส 15 เริ่มเรียนวันที่ 11 มกราคม 2559 – 8 พฤษภาคม  2559   คลิ้กที่นี่>>>  ไฟล์ **ตารางสอน ปี 1 รหัส 15**

 - ปี 2 รหัส 14 เริ่มเรียนวันที่ 4 มกราคม 2559 – 8 พฤษภาคม  2559     คลิ้กที่นี่>>> ไฟล์ **ตารางสอน ปี 2 รหัส 14**

  ** ตารางสอนสำหรับภาคเสาร์-อาทิตย์ ปี1 และ ปี 2 มีการปรับเปลี่ยนเวลาในบางสัปดาห์ เป็นเวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.                  คลิ้กที่นี่>>> ไฟล์ตารางสอนปรับเปลี่ยนเวลา

 

-  การลงทะเบียน วิชา MB 005 ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน สำหรับนักศึกษา รหัส 15 (รอบ 3)
   การลงทะเบียน ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558  

  และชำระเงินภายในวันที่ 4 - 24 มกราคม 2559  ชำระเงินได้ที่กองการเงิน (ตึก 10 ชั้น 1)