newupdate
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)
ประกาศ
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) 
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 23 พ.ย.- 6 ธ.ค. 2558


1.นักศึกษา รหัส 15(รอบที่ 1,2 และ 3) ทางแผนกทะเบียนบัณฑิตศึกษาจะทำการลงทะเบียนเรียนให้(เฉพาะภาคการศึกษานี้เท่านั้น) 
  ส่วนนักศึกษา รหัส 15 รอบที่ 4 การลงทะเบียนเเละการชำระเงินจะเเจ้งให้ทราบในภายหลัง

2.ตารางเรียนตารางสอนของนักศึกษา รหัส 15 ทางหลักสูตรฯจะเเจ้งให้ทราบในภายหลัง

3.นักศึกษา รหัส 14 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง คลิ้กดูตารางเรียนตารางสอนที่นี่>>>ไฟล์ตารางเรียนตารางสอน รหัส 14
  ส่วนวันเวลาในการสอบกลางภาคเเละปลายภาคจะเเจ้งให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ : กำหนดการชำระเงิน 7-20 ธันวาคม 2558 (ยกเว้น รหัส 15 รอบที่ 4 กำหนดการชำระเงินจะเเจ้งให้ทราบในภายหลัง ) 

***นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารของบัณฑิตวิทยาลัยได้ทาง www.facebook.com/gsutcc