ประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย

          นักศึกษารหัส 14 และรหัส 15 ของทุกหลักสูตรฯ ที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยื่นความประสงค์ ทำเรื่องขอรับส่วนลดค่าหน่วยกิต*10% โดยจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 

          1.ติดต่อสมาคมศิษย์เก่า (อาคาร 7 ชั้น 1 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.) เพื่อขอใบรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า                  สำหรับวันเสาร์ – อาทิตย์ ให้รับแบบฟอร์มได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย
             2.เขียนแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอทำเรื่องส่วนลดค่าหน่วยกิต10%

3.กรณีที่นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยเเล้วให้นำสำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนและสำเนาหน้าเลขที่บัญชี ธ. ไทยพาณิชย์              หรือ ธ. กรุงเทพ หรือ ธ. กรุงไทย หรือ ธ.กสิกรไทย พร้อมนำส่งเอกสารที่บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ *ให้นักศึกษาดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

 

               มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์