ประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

นักศึกษา ปริญญาโท ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบการศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2558 
                                สามารถรับเอกสาร Transcript และ หนังสือสำคัญจบ (ฉบับสมบูรณ์)                                                 ได้ที่ แผนกทะเบียนบัณฑิตศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1        
ในวันเเละเวลาทำการ (จันทร์ - เสาร์) เวลา 08.30 - 17.00 น. 
       ตั้งเเต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป