newupdate

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Click >>>  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA 

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 1

เอกสารหลักฐานที่เตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

1.       Print ใบสมัครสอบคัดเลือก จากหน้า web http://202.28.9.143/registrar/apphome.asp

2.       ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคาร หรือที่กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (กรณีผู้สมัครสอบยังไม่ได้ ชำระเงิน)

3.       รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ติดในใบสมัครสอบ

4.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

5.       สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

6.       สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด

7.       สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด

8.       หนังสือรับรองการทำงาน (รวมระยะเวลา 1 ปีขึ้นไปหลังจบการศึกษา ปริญญาตรี)  (กรณี เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.50)

9.       สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส 2 ชุด
(กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา) 

**ผู้สอบสัมภาษณ์เซ็นรับรองสำเนาเอกสารให้ครบถ้วน