Academic CEOMBA

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

 

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) เป็นหลักสูตรที่มีรูปแบบของการเรียน การสอน เชิงวิเคราะห์ทฤษฎี สังเคราะห์แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้ง การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาต่างๆ ด้วยเนื้อหาของบทเรียนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรง ด้วยการศึกษาดูงานจากมุมมอง วิสัยทัศน์ ความคิด การกำหนดกลยุทธ์ของผู้บริหาร ทั้งทางภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ มีกลุ่มวิชาเรียนที่ทันสมัยกับสภาวการณ์ของการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน โดยเป็นหลักสูตรที่มีผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ที่มีความยืดหยุ่นของตารางการเรียน ทั้งในวันธรรมดา ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ช่วงค่ำ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ซึ่งผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตารางเรียนได้สะดวกมากขึ้น ทำให้เกิดการสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาที่ดีขึ้น

 

กลุ่มวิชาการเงิน

ผู้บริหารจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทุกๆ สภาพแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่งานการเงินทุกๆ ด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้สาขาการเงิน จะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ที่กำลังจะเป็นผู้บริหารในอนาคตอันใกล้ มีความรู้ทางการเงินที่มีความทันสมัย สามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์กับการทำงานของตนตามสถานการณ์ ได้ตามความเหมาะสม และสามารถนำพาองค์กรของตนประสบความสำเร็จทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจตลอดไป

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากวิชาที่หลากหลายทั้งทางด้านการบริหารธุรกิจ และการบริหารงานวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมการแก้ปัญหาทุกจุดขององค์กร สามารถนำเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารและวางแผน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า ตลอดอายุวงจรของสินค้า ตั้งแต่การออกแบบการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การเงิน การขนส่งสินค้า การกระจายสินค้าและการตลาด ซึ่งหลักสูตรนี้ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการผลิตและการขนส่งของประเทศ

กลุ่มวิชาการจัดการ

มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศึกษาแนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ความแตกต่างของบุคคล รูปแบบของกลุ่มในองค์การความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อองค์การ สาเหตุและแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคคลในองค์การ

กลุ่มวิชาการตลาด

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารองค์กรแบบองค์รวม รวมทั้งมีความเข้าใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ผลกระทบสภาวะแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การควบคุมและการประเมินผล รวมทั้งการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหา ทฤษฎี รวมถึง กรณีศึกษาต่างๆ ด้วยตนเอง จากชุดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยฯจัดเตรียมไว้ และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมมนา ดูงาน หรือฝึกงานภาคสนามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบของการสัมมนา กิจกรรมกลุ่ม เกมธุรกิจ การศึกษาดูงาน และอื่นๆ วิชาละ 1 ครั้งคือ รายวิชาแกนบริหารธุรกิจ จำนวน 7 ครั้ง และรายวิชาเอกสาขาการจัดการ จำนวน 7 ครั้ง

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะผลิตบุคลากรทางด้านสาขาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้ มีทักษะ จริยธรรม และเป็นบุคลาการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และคาดหวังว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการเงิน

         รายวิชาในหลักสูตร
01

 

Contact us

University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand
  • Hot line: +66(02)697-6881-6
    Fax:+66(02)277-1943