Academic acc

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต M.Acc.

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ได้ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมต่อการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการในภูมิภาคอาเซียนอย่างเสรี และหนึ่งในบริการนั้น คือ บริการที่เกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี ดังนั้นสิ่งสำคัญที่บุคลากรในวิชาชีพบัญชีควรก้าวเท่าทัน คือ แนวปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ดังจะได้เห็นจากการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards – IFRS) ซึ่งหลักสูตรฯได้บรรจุองค์ความรู้ความสามารถในระดับสากล ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในระบบบัญชี และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและองค์กรที่ตนทำงาน หรือเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้บริหารระดับสูงใน AEC ในอนาคต

         รายวิชาในหลักสูตร
10

 

Contact us

University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand
  • Hot line: +66(02)697-6881-6
    Fax:+66(02)277-1943