ปริญญาโท

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
CEO MBA ภาคปกติ / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์-อาทิตย์
- กลุ่มวิชาการจัดการ
- กลุ่มวิชาการตลาด
- กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- กลุ่มวิชาการเงิน
- กลุ่มวิชาการประกอบการ
- กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ
- กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
- กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว
- กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (iMBA) (เรียนเฉพาะวันเสาร์)
- Innovative Essential Management (IE)
- Innovative Marketing(IM)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (eMBA) (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
- Management for Executive (ME)
- Entrepreneurial Marketing (EM)
  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 
   
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี (DITM)
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 
  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร ภาษาไทย
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
   

Contact us

University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand
  • Hot line: +66(02)697-6881-6
    Fax:+66(02)277-1943