ปริญญาโท

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
CEO MBA ภาคปกติ / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์-อาทิตย์
- กลุ่มวิชาการจัดการ
- กลุ่มวิชาการตลาด
- กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- กลุ่มวิชาการเงิน
- กลุ่มวิชาการประกอบการ
- กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ
- กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
- กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว
- กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (iMBA) (เรียนเฉพาะวันเสาร์)
- Innovative Essential Management (IE)
- Innovative Marketing(IM)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (eMBA) (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
- Management for Executive (ME)
- Entrepreneurial Marketing (EM)
  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 
   
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 
  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร ภาษาไทย
   

Contact us

University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand
  • Hot line: +66(02)697-6881-6
    Fax:+66(02)277-1943