Articles

เอกสารบัณฑิตวิทยาลัย

ico document

รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร

QF-GS-001

คำขอทั่วไป

QF-GS-002

คำร้องขอใช้ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย

QF-GS-003

คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน/กลุ่มวิชา/ภาคเรียน

QF-GS-004

คำร้องขอลงทะเบียน/สับเปลี่ยน/เพิ่มเติม/ถอนติดสัญลักษณ์ W

QF-GS-005

คำร้องขอลงทะเบียน น้อยกว่า/มากกว่า ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย

QF-GS-006

คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต

QF-GS-007

คำร้องขอรักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา/ลาออก

QF-GS-008

คำร้องขอแก้ไขเกรด

QF-GS-009

คำร้องขอสอบนอกตาราง

QF-GS-010

คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา/หนังสือรับรอง/บัตรประจำตัวนักศึกษา

QF-GS-011

คำร้องขอสอบ Concept Paper/IS โครงร่าง/สอบเล่ม

QF-GS-012

แบบตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

QF-GS-013

แบบฟอร์มรายงานปัญหา หรือข้อขัดข้องในห้องสอบ

QF-GS-014

แบบฟอร์มตรวจทานคะแนน

QF-GS-015

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขึ้นทะเบียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

QF-GS-016

แบบฟอร์ม มคอ.3

QF-GS-017

แบบฟอร์ม มคอ.5

QF-GS-018

แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

QF-GS-019

แบบฟอร์ม ขออนุมัติงดสอน/ สอนชดเชย / สอนเพิ่มเติม