Graduate School.

gs-c-5

gs-c-1
gs-c-2
gs-c-3

ข่าวประกาศ

Written on 20/02/2018, 12:06 by adminweb
20feb2561 ประกาศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา IS ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560   คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คลิ้กที่นี่ >>>...
Written on 20/02/2018, 10:56 by adminweb
20feb2018 ประกาศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA   แจ้งเปลี่ยนกำหนดการส่งเล่มเพื่อขอสอบ IS เป็นวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561  โดยการจัดรูปเล่มเรียงลำดับตามนี้ 1.ใบปะหน้า...
Written on 15/02/2018, 03:34 by admdep
midterm-examประกาศตารางสอบ >> ตารางการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 << สอบระหว่างวันที่ 5 - 11 มีนาคม...

STEP UP

Updated
Written on 30/01/2018, 03:08 by admdep
step-up รายละเอียดทุนส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% (สำหรับผู้ที่เข้ารับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 และสมัครเรียนภายใน 15 มีนาคม 2561) ผู้รับทุนส่วนลดค่าหน่วยกิต 10 % จะต้องเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา...
Written on 11/01/2018, 14:07 by adminweb
11jan2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA ประกาศผลการสอบ Proposal วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการ คลิ้กที่นี่ >>>...
Written on 11/01/2018, 13:29 by adminweb
11jan2018 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประกาศ ตารางวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 คลิ้กที่นี่ >>> ตารางวิชา...

UTCC Graduate School

Academic M

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต M.Eng.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (Computer Engineering and Financial Technology)

เป็นหลักสูตรแรกที่ประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีการเงิน –Financial Technology : FINTECH เช่น FinTech Startup Project Design and Management, FinTech Startup Business Modelling and Analysis, Fintech: Technology Innovation in Financial Services, Block Chain Technology, Cloud computing, Information Security in Financial Technology และ เทคโนโลยีการเงินผ่านคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถประกอบธุรกิจที่เรียกว่า START UP ภายใต้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ทางหลักสูตรได้สรรสร้างเพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยเรียนจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านเทคโนโลยีการเงิน - FINTECH เช่น ผู้ชำนาญการจากธนาคารต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงิน เป็นต้น

         รายวิชาในหลักสูตร
07

 

Contact us

University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand
  • Hot line: +66(02)697-6881-6
    Fax:+66(02)277-1943

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.