Graduate School.

gs-c-5

gs-c-1
gs-c-2
gs-c-3

ข่าวประกาศ

Written on 16/06/2018, 12:56 by admdep
midterm-summer2560      ประกาศตารางสอบ  การสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สอบระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1...
Written on 13/06/2018, 07:05 by admdep
13062018 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (รอบ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชำระเงินค่าแรกเข้า...
Written on 08/06/2018, 08:35 by admdep
phd-logistic2-61   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00...
Written on 06/06/2018, 02:48 by admdep
30may2018-2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการสอบสัมภาษณ์ (รอบ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ...
Written on 01/06/2018, 09:44 by admdep
engineer-finence-61   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 สอบวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561...
Written on 30/05/2018, 10:13 by adminweb
30may2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา (ไฟล์)...

UTCC Graduate School

Academic CEOMBA

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

 

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) เป็นหลักสูตรที่มีรูปแบบของการเรียน การสอน เชิงวิเคราะห์ทฤษฎี สังเคราะห์แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้ง การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาต่างๆ ด้วยเนื้อหาของบทเรียนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรง ด้วยการศึกษาดูงานจากมุมมอง วิสัยทัศน์ ความคิด การกำหนดกลยุทธ์ของผู้บริหาร ทั้งทางภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ มีกลุ่มวิชาเรียนที่ทันสมัยกับสภาวการณ์ของการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน โดยเป็นหลักสูตรที่มีผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ที่มีความยืดหยุ่นของตารางการเรียน ทั้งในวันธรรมดา ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ช่วงค่ำ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ซึ่งผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตารางเรียนได้สะดวกมากขึ้น ทำให้เกิดการสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาที่ดีขึ้น

 

กลุ่มวิชาการเงิน

ผู้บริหารจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทุกๆ สภาพแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่งานการเงินทุกๆ ด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้สาขาการเงิน จะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ที่กำลังจะเป็นผู้บริหารในอนาคตอันใกล้ มีความรู้ทางการเงินที่มีความทันสมัย สามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์กับการทำงานของตนตามสถานการณ์ ได้ตามความเหมาะสม และสามารถนำพาองค์กรของตนประสบความสำเร็จทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจตลอดไป

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากวิชาที่หลากหลายทั้งทางด้านการบริหารธุรกิจ และการบริหารงานวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมการแก้ปัญหาทุกจุดขององค์กร สามารถนำเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารและวางแผน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า ตลอดอายุวงจรของสินค้า ตั้งแต่การออกแบบการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การเงิน การขนส่งสินค้า การกระจายสินค้าและการตลาด ซึ่งหลักสูตรนี้ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการผลิตและการขนส่งของประเทศ

กลุ่มวิชาการจัดการ

มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศึกษาแนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ความแตกต่างของบุคคล รูปแบบของกลุ่มในองค์การความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อองค์การ สาเหตุและแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคคลในองค์การ

กลุ่มวิชาการตลาด

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารองค์กรแบบองค์รวม รวมทั้งมีความเข้าใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ผลกระทบสภาวะแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การควบคุมและการประเมินผล รวมทั้งการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหา ทฤษฎี รวมถึง กรณีศึกษาต่างๆ ด้วยตนเอง จากชุดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยฯจัดเตรียมไว้ และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมมนา ดูงาน หรือฝึกงานภาคสนามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบของการสัมมนา กิจกรรมกลุ่ม เกมธุรกิจ การศึกษาดูงาน และอื่นๆ วิชาละ 1 ครั้งคือ รายวิชาแกนบริหารธุรกิจ จำนวน 7 ครั้ง และรายวิชาเอกสาขาการจัดการ จำนวน 7 ครั้ง

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะผลิตบุคลากรทางด้านสาขาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้ มีทักษะ จริยธรรม และเป็นบุคลาการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และคาดหวังว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการเงิน

         รายวิชาในหลักสูตร
01

 

Contact us

University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand
  • Hot line: +66(02)697-6881-6
    Fax:+66(02)277-1943

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.