Graduate School.

gs-c-5

gs-c-1
gs-c-2
gs-c-3

ข่าวประกาศ

Written on 16/06/2018, 12:56 by admdep
midterm-summer2560      ประกาศตารางสอบ  การสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สอบระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1...
Written on 13/06/2018, 07:05 by admdep
13062018 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (รอบ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชำระเงินค่าแรกเข้า...
Written on 08/06/2018, 08:35 by admdep
phd-logistic2-61   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00...
Written on 06/06/2018, 02:48 by admdep
30may2018-2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการสอบสัมภาษณ์ (รอบ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ...
Written on 01/06/2018, 09:44 by admdep
engineer-finence-61   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 สอบวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561...
Written on 30/05/2018, 10:13 by adminweb
30may2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา (ไฟล์)...

UTCC Graduate School

Academic pdoc

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาโลจิสติกส์ (Logistics)

เนื่องจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ได้มีการพัฒนารูปแบไปจากเดิม ผู้ผลิตสินค้าจึงต้องมีการปรบตัวให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องแสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญที่สามารถช่วยในการวางแผนสนับสนุน การควบคุม การไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการ คลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ แม้กระทั่งในภาครัฐบาลเองก็ยังเล็งเห็นความสำคัญของโลจิสติกส์ โดยได้กำหนดให้โลจิสติกส์เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาประเทศในส่วนต่างๆ อาทิเช่น แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในแผนปฏิบัติราชการตั้งแต่ปี 2548-2551 แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ซึ่งแสดงถึงความตระหนักว่าโลจิสติกส์เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการพัฒนาประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของโลจิสติกส์ โดยการจัดหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และเปิดสอนการจัดการโลจิสติกส์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความพร้อมที่จะเปิดสอนในระดับปริญญาเอก แม้ว่าในปัจจุบันจะมีสถานศึกษาหลายแห่งเปิดสอนในสาขาวิชาโลจิสติกส์แล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีสถานศึกษาใดที่เปิดสอนโลจิสติกส์ครบถ้วนทุกระดับการศึกษา และมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร หลักสูตร สถานที่ และห้องปฏิบัติการเหมือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดังนั้นจึงได้เปิดดำเนินการหลักสูตรโลจิสติกส์ในระดับปริญญาเอก โดยเน้นการวิจัยเชิงทฤษฎีที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติและเน้นการผลิตนักวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ในระดับนานาชาติและเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

  รายวิชาในหลักสูตร 
   03

 

Contact us

University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand
  • Hot line: +66(02)697-6881-6
    Fax:+66(02)277-1943

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.