กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562
 
** สิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร **
 
คณะ / สาขา วันที่รับสมัคร วันที่สอบสัมภาษณ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
CEO MBA    
 - กลุ่มวิชาการจัดการ (ปกติ, ค่ำ, ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 7 มี.ค. 2562 9 มี.ค. 2562
 - กลุ่มวิชาการตลาด (ปกติ, ค่ำ, ส.-อา.)
 - กลุ่มวิชาการเงิน (ปกติ, ค่ำ, ส.-อา.)
 - กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ค่ำ, ส.-อา.)
 - กลุ่มวิชาการประกอบการ (ส.-อา.)
 - กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ (ส.-อา.)
 - กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (ส.-อา.)
 - กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว (ส.-อา.)
 - กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม (ส.-อา.)
iMBA *เรียนเฉพาะวันเสาร์    
 - Innovative Essential Management - IE MBA ตั้งแต่วันนี้ - 7 มี.ค. 2562 9 มี.ค. 2562
 - Innovative Marketing - IM MBA
eMBA *เรียนเฉพาะวันอาทิตย์    
 - Entrepreneurial Marketing – EM MBA ตั้งแต่วันนี้ - 7 มี.ค. 2562 9 มี.ค. 2562
 - Management for Executive – ME MBA
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (ส.-อา.)
(เข้าเรียนภาคปลาย/2561)
ตั้งแต่วันนี้ - 20 ธ.ค. 2561 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน (ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 28 มิ.ย. 2562 29 มิ.ย. 2562
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ค่ำ) 1 ม.ค. - 25 มี.ค. 2562 1 เม.ย. 2562
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด (ค่ำ, ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 21 ก.พ. 2562 23 ก.พ. 2562
บัญชีมหาบัณฑิต
บัญชีมหาบัณฑิต (ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.ค. 2562 16 มี.ค. 2562
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2562 3 ส.ค. 62
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
(ส.-อา.) (เข้าเรียนภาคปลาย/2561)
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2561 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ส.-อา.) 3 ม.ค. - 9 มี.ค. 2562 10 มี.ค. 2562
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาโลจิสติกส์ (เข้าเรียนภาคปลาย/2561) ตั้งแต่วันนี้ - 22 ธ.ค. 2561 5 ม.ค. 2562
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด (ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 28 มิ.ย. 2562 29 มิ.ย. 2562
บัญชีดุษฎีบัณฑิต
บัญชี (ส.-อา.) (เข้าเรียนภาคปลาย/2561) ตั้งแต่วันนี้ - 12 ธ.ค. 2561 22 ธ.ค. 2561
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ส.-อา.) ตั้งแต่วันนี้ - 14 มี.ค. 2562 16 มี.ค. 2562
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
(ส.-อา.) (เข้าเรียนภาคปลาย/2561)
ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธ.ค. 2561 5 ม.ค. 2562
 
* ผู้สมัครเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ-สถานที่-เวลา สอบสัมภาษณ์ได้ล่วงหน้า 1 วัน ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.utcc.ac.th
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 
หลักฐานการสมัคร
 
  1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ตัวอย่างรูปถ่าย
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  4. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือสำคัญจบ 1 ชุด
  5. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด
  6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส 2 ชุด
    (กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
02-697-6881-3, 02-697-6885-6, 02-697-6717 และ 02-697-6333 หรือ Line ID 0953675512
http://gs.utcc.ac.th