Academic pdoc

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาโลจิสติกส์ (Logistics)

เนื่องจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ได้มีการพัฒนารูปแบไปจากเดิม ผู้ผลิตสินค้าจึงต้องมีการปรบตัวให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องแสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญที่สามารถช่วยในการวางแผนสนับสนุน การควบคุม การไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการ คลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ แม้กระทั่งในภาครัฐบาลเองก็ยังเล็งเห็นความสำคัญของโลจิสติกส์ โดยได้กำหนดให้โลจิสติกส์เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาประเทศในส่วนต่างๆ อาทิเช่น แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในแผนปฏิบัติราชการตั้งแต่ปี 2548-2551 แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ซึ่งแสดงถึงความตระหนักว่าโลจิสติกส์เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการพัฒนาประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของโลจิสติกส์ โดยการจัดหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และเปิดสอนการจัดการโลจิสติกส์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความพร้อมที่จะเปิดสอนในระดับปริญญาเอก แม้ว่าในปัจจุบันจะมีสถานศึกษาหลายแห่งเปิดสอนในสาขาวิชาโลจิสติกส์แล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีสถานศึกษาใดที่เปิดสอนโลจิสติกส์ครบถ้วนทุกระดับการศึกษา และมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร หลักสูตร สถานที่ และห้องปฏิบัติการเหมือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดังนั้นจึงได้เปิดดำเนินการหลักสูตรโลจิสติกส์ในระดับปริญญาเอก โดยเน้นการวิจัยเชิงทฤษฎีที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติและเน้นการผลิตนักวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ในระดับนานาชาติและเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

  รายวิชาในหลักสูตร 
   03

 

Contact us

University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand
  • Hot line: +66(02)697-6881-6
    Fax:+66(02)277-1943