ปริญญาเอก
 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 
สาขาวิชาโลจิสติกส์
  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
   
   หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต
   
  หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
 
   

Contact us

University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand
  • Hot line: +66(02)697-6881-6
    Fax:+66(02)277-1943