newupdate 

ตารางสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
สอบระหว่างวันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2562

นักศึกษาโปรดตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่นั่งสอบ
ในระบบทะเบียนของนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง
หากพบข้อผิดพลาดใดๆ กรุณาติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน

examination