newupdate 
ประกาศ
เปลี่ยนแปลงตารางห้องสอบ


วิชา MB510 การจัดการปฏิบัติการเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (กลุ่ม 1)
(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์)


วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.


ห้องเดิม ห้องต่างระดับ ตึก 5 ชั้น 2


ย้ายเป็น     ห้อง 9701 ตึก 9 ชั้น 7

 


ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562