newupdate     

ประกาศตารางสอบ
การสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
สอบระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562

นักศึกษาโปรดตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่นั่งสอบ
ในระบบทะเบียนของนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง
หากพบข้อผิดพลาดใดๆ กรุณาติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน

examination