newupdate   
 ประกาศตารางสอบ 

การสอบไล่ภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
สอบระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561

นักศึกษาโปรดตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่นั่งสอบ
ในระบบทะเบียนของนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง
หากพบข้อผิดพลาดใดๆ กรุณาติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน

examination