ประกาศตารางสอบ 

การสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
สอบระหว่างวันที่ 5 - 6 และ 15-20 สิงหาคม 2560

นักศึกษาโปรดตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่นั่งสอบ
ในระบบทะเบียนของนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง
หากพบข้อผิดพลาดใดๆ กรุณาติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน