บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศ
ตารางสอบ การสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 - ปีการศึกษา 2559

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มภาคปกติ/ภาคค่ำ/เสาร์-อาทิตย์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ - วิศวกรรมการเงิน – ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สาขาวิขานิเทศศาสตร์การตลาด- การบัญชี - การภาษีอากร - ควบ 2 ปริญญา - การตรวจสอบภายใน 
สอบระหว่างวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2559

คลิ้กที่นี่ >>> ตารางสอบ การสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 - ปีการศึกษา 2559