ประกาศ

เปลี่ยนเเปลงตารางสอบ กลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558-ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 14-17 น.

วิชา MK503 กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เดิม ห้อง 11203 เปลี่ยนเป็นห้อง 5402 เเละ 5403