$1

ประกาศ (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA)

            แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ Final ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

(สำหรับนักศึกษารหัส 15 เท่านั้น) กำหนดการสอบ Final วันที่ 14-20 ธันวาคม 2558

**ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง** ไฟล์ตารางสอบ Final