Vision & Mission

icon chart01

สร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัย

icon chart02

มุ่งมั่นในการประสานงานและจัดระบบบริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และการบริการวิชาการเพื่อสนองความต้องการ ของสังคมและชุมชน

icon chart03

บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้น ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล

icon chart04

1. มีระบบบริหารงานเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนรูปแบบการเรียน การสอน สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (UTCC Business SMART) และมี
คุณภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
4. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นแหล่ง
บริการวิชาการที่มีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือในระดับชาติ

icon chart05

 

 

เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่กำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพ
และมีความคล่องตัวเป็นที่พึงพอใจแก่บุคลากร

icon chart06

 

 

บัณฑิตวิทยาลัยได้นำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ รวมถึงมีการจัดทำแผนงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นถึงผลการดำเนินงานที่บรรลุตามวิสัยทัศน์และมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

• นโยบายด้านการเรียนการสอน
• นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
• นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
• นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
• นโยบายด้านการบริหารจัดการ
• นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
• นโยบายด้านกิจการนักศึกษา
• นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
• นโยบายด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
• นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
• นโยบายด้านการจัดการความรู้